صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۳۶
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ساعت۱۰ (اصلاح پارامترهای بازارگردانی) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ساعت ۱۰ (تغییرات امیدنامه-جدول هزینه‌ها) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ساعت ۱۶:۳۰ (افزایش سقف) تغییرات امیدنامه